Algemene voorwaarden

Toepasbaarheid: De algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten tussen de praktijk en/of de persoon die begeleiding verleent (hierna: de systeemtherapeut) en cliënt(en) en zijn een onverbrekelijk onderdeel van de overeenkomst.

Bedrijfsgegevens: wardenier.systemen richt zich op systeemtherapie, gezinstherapie, relatietherapie, psychosociale therapie en coaching. Wardenier.systemen staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 69772525. De systeemtherapeut is aangesloten bij de NVRG onder nummer 13454. De NVRG is het kwaliteitsregister en de beroepsvereniging voor systeemtherapeuten. De vereniging zet zich in voor een kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk verantwoorde ontwikkeling en uitvoering van systeemtherapie. Als professional voldoe ik aan vakbekwaamheidseisen en door permanente educatie wordt de deskundigheid gewaarborgd.  

Inspanningsverbintenis: De systeemtherapeut voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit, op basis van een inspanningsverbintenis.

Geheimhouding: Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): De praktijk is verplicht de nieuwe privacywetgeving te volgen om de privacy van cliënt(en) te waarborgen en te beschermen tegen ongewenste en onrechtmatige inbreuk hierop. De persoonsgegevens van cliënten worden conform deze wet verzamelt en verwerkt.  Meer informatie hierover, zie privacy beleid.

Klachten: De overheid heeft wettelijk vastgelegd dat elke zorgaanbieder verplicht is om een klachtenfunctionaris, een klachtenregeling en een geschillenregeling te hebben. Als u klachten heeft over de behandeling meldt u dat bij voorkeur bij mij zodat er samen naar een oplossing gezocht kan worden. Wardenier.systemen is geregistreerd bij de Klachten- en Geschillenregeling Psychische en Pedagogische zorg van Klachtenportaal Zorg. Als u bezwaar heeft tegen het beroepsmatig handelen van mij als therapeut kunt u in de klachtenfolder, verkrijgbaar in mijn praktijk, lezen welke stappen u kunt ondernemen.

Betaling: Het overeengekomen tarief zoals vermeld op mijn website wordt per gesprek gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

Beëindiging: De overeenkomst tussen de systeemtherapeut en cliënt(en) kan ten alle tijden door beide partijen worden beëindigd. Eventuele openstaande financiële verplichtingen moeten na beëindiging nog nagekomen worden.